modelnet-test-dragonfly-custom-synthetic.sh 536 Bytes